Hjem 5 Skoletrivsel 5 Skoleflex

Skoleflex

Forløbsbeskrivelse
En Skoleflex henvender sig til børn og unge, som vha. en fleksibel og inkluderende indsats for barnet, vurderes at kunne profitere af at forblive på almenskolen.
Med den fornødne specialpædagogiske hjælp og støtte kan det muliggøres, at eleven forbliver trygt inkluderet i sit nuværende skoletilbud, og samtidig tilegner sig redskaber til fremadrettet at kunne trives i skolen både fagligt og socialt.
Målet med en skoleflex er, at en særlig tilrettelagt støtte, der har fokus på både de sociale og faglige udfordringer, kan hjælpe både eleven, hjemmet og skolen med at understøtte elevens trivsel i skolen. Skoleflexen varighed er 1 år – med mulighed for at forlænget indsatsen, hvis det ønskes.

 

Definition af målgruppen
Målgruppen er elever, der vurderes at kunne profitere af at forblive i almenskolen med den rette sociale, specialpædagogiske og faglige støtte. De er aldersmæssigt mellem 7-18 år gamle, og kan have følelsesmæssige og/eller sociale problemstillinger eventuelt med forskellige typer af diagnoser. I Backspin er vi rutineret i at arbejde med alle typer vanskeligheder.

 

Interventionstyperne

Læringskonsulenten
En skoleflex hos Backspin betyder at eleven tildeles en fast læreruddannet støtte-kontaktperson, som kommer ud på skolen og støtter eleven i undervisningen, samt er i tæt kontakt med hjemmet og forvaltningen om elevens faglige og sociale trivsel. Backspins læringskonsulenter har alle en læreruddannelse samt en bred erfaring med og uddannelse i specialområdet og elever med særlige behov. Læringskonsulenten fungerer som en brobygger mellem hjemmet og almenskolen. Vi ved at tryghed, trivsel og positive oplevelser giver større chancer for, at barnet kan præstere godt både fagligt og socialt og derved styrker motivationen for videre uddannelse i fremtiden.

 

Indsatsens indhold

SkoledelSocial indsats
• Understøttende undervisning og aflastning i 6 lektioner ugentligt ved læreruddannet læringskonsulent, og derudover ved behov (ture, frikvarterer etc.), som ellers kan være svært at dække ind med kendte voksne.

• Udvidet skole/hjem-samarbejde med tilbud samtaler hver 3. måned.

• Fast kontaktperson og tæt samarbejde

• Forebyggelse og/eller nedbringelse af skolefravær

• Faglig sparring til skolen med lærere med erfaring med støtte til elever med særlige udfordringer

• Bidrag med særligt undervisningsmateriale

• Halvårlige faglige test af eleven
• Læringskonsulenten er fast støtte-kontaktperson med et socialt og fagligt sigte samt tovholder på indsatsen – denne del er 4 timer, som også sækker dokumentation og samarbejdsmøder. Fokus for den sociale indsats kan være mestringsstrategier, social tænkning og træning, samtaler om hvordan eleven har det hjemme, hjælp til morgenrutiner, støtte til socialkontakt i fritiden, praktikforløb mm., og tager udgangspunkt i handleplan.

• Udarbejdelse af faglig og social statusbeskrivelse (første gang efter 3 måneder, herefter halvårligt), som gennemgås med eleven og familien hvis muligt, status indeholder bl.a. evaluering af mål og beskrivelser af den faglige og sociale progression.

• Deltagelse i opfølgningsmøder, netværksmøder mm.

• Tilbud om deltagelse i sociale ferieaktiviteter i sommer-, efterårs- og vinterferie sammen med Backspins andre elever.

• Mulighed for tilkøb af familiekonsulent.


Skoleflexens faser

Skoleflexens indhold kan overordnet deles ind i 3 faser. De 3 faser kan variere i både længde og indhold alt efter behovet i den enkelte sag.

Fase 1Fase 2Fase 3
• Relationsarbejde
• Observation
• Kendskab til klasse og skole
• Målsætning
• Faglige tests
• Miljøtilpasning
• Faglig sparring
• Psykoedukation
• Skriftlig status og møder
• Evaluering af indsatsen
• Fremtidige behov


Uddybende beskrivelser af faserne

Fase 1
I skoleflexens fase 1 er det særligt opbygningen af en god relation mellem eleven og læringskonsulenten, der er i fokus. Læringskonsulenten vil stille og roligt komme ind på livet af eleven for at sikre, at eleven også er med i samarbejdet. I denne fase kan læringskonsulenten også tilbyde noget anderledes til eleven fx at lave en walk-and-talk med eleven i undervisningen eller sidde 1-1 med eleven. Læringskonsulenten vil også have et ekstra fokus på at observere eleven i undervisningen, i frikvartererne og dynamikkerne i klassen.

Fase 2
I fase 2 bliver arbejdet og samarbejdet med elev, lærere og klasse mere konkret. Udgangspunktet for indsatsen er de mål, som findes i handleplanen, men i fase 2 vil læringskonsulenten i samarbejde med forældre og skolen udvikle delmål, som danner rammen for de konkrete tiltag, der skal afprøves den kommende tid. I fase 2 bliver eleven testet i dansk (læseprøve, sætningslæseprøve og staveprøve) og matematik. I fase 2 kommer læringskonsulenten med forslag til miljøtilpasning, faglige tiltag og fungerer som en sparringspartner for lærerteamet i det daglige.

Fase 3
I fase 3 evalueres der på effekten af den overordnede indsats og de enkelte tiltag i forhold til de opstillede mål – både fra handleplanen og de løbende delmål. Det vurderes om eleven fortsat vil have gavn af indsatsen, og derfor altså gensøges, eller om der skal forsøges noget andet. Hvis indsatsen afsluttes, udarbejder læringskonsulenten en afsluttende status, der kan være grundlag for skolens videre arbejde med eleven.

 

Valget af produkt
Vi behandler hver henvendelse individuelt, og går i dialog om behovene i den aktuelle sag. Oplever vi, at vi har iværksat en forkert indsats i forhold til opgaven, går vi tilbage til henviser og tager dialogen igen.

 

Metodevalg
I Backspin er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med børn og unge, og ofte specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således, at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag.
I Backspin arbejder vores læringskonsulenter med udgangspunkt i en bred specialpædagogisk indsigt, og vælger de metoder, der tilgodeser den enkelte elev – det kunne fx være metoder som ’Social Thinking’, ’Low Arousel og Systemisk Narrativ, hvor vi kigger på barnet eller den unge som en del af et større system, der skal tages hensyn til og navigeres efter.

 

Dokumentation og kommunikation
Backspin ønsker en tydelig kommunikation og en høj grad af transparens, således at fokus mellem Backspin og kommunale samarbejdspartnere bygger på tillid og handler om børn.
Vi forpligter os således til at deltage i statusmøde hver 3. måned, og vi leverer forud for mødet et statusskriv. Derudover skriver vi en afslutningsrapport efter endt forløb, som beskriver forløb, reflekterer over succesfulde metoder og munder ud i en anbefaling af, hvad det individuelle barn kunne have glæde af, for at øge sin trivsel og vedligeholde sit fremmøde i skolen.