Hjem 5 Skoletrivsel 5 Skoleflex 5 SkoleflexMINI

Skoleflex MINI

 

Forløbsbeskrivelse
Det overordnede mål for skoleflexMini er, at eleven trygt er inkluderet i sin almenskole, og samtidig tilegner sig redskaber til fremadrettet at kunne trives i skolen både fagligt og socialt. Backspin tager udgangspunkt i den enkelte elev, og hjælper både hjemmet og skolen med at understøtte elevens trivsel i almenskolen.
SkoleflexMinis varighed er 6 måneder – med mulighed for at forlænge indsatsen.

 

Definition af målgruppen
SkoleflexMINI henvender sig til børn og unge, der af forskellige årsager vil profitere af særlig tilrettelagt støtte, men i en kortere periode end en almindelig Skoleflex. Eleverne er aldersmæssigt mellem 7-18 år gamle, og kan have følelsesmæssige og/eller sociale problemstillinger eventuelt med forskellige typer af diagnoser. I Backspin er vi rutineret i at arbejde med alle typer udfordringer.

 

Interventionstypen – Læringskonsulenten
En skoleflex hos Backspin består af en fast læreruddannet støtte-kontaktperson, som kommer ud på skolen og støtter eleven i undervisningen. Backspin kan undervise andre steder end på skolen, såfremt der er behov for det i en overgang.
Backspin er under hele forløbet i tæt kontakt med hjemmet og forvaltningen om elevens faglige og sociale trivsel. Backspins læringskonsulenter har alle en læreruddannelse samt en bred erfaring med specialområdet og elever med særlige behov. Læringskonsulenten fungerer som brobygger mellem hjemmet og almenskolen.
Backspins personale kan være til rådighed på en anden måde end klasseteamet, eksempelvis telefonisk, også på skæve tidspunkter. Vi går desuden ind og støtter i brugen af intra, til gavn for skole, forældre og elev.
Vi ved, at tryghed, trivsel og positive oplevelser giver større chancer for, at barnet kan præstere godt både fagligt og socialt, og derved styrker motivationen for videre uddannelse i fremtiden.

 

Indsatsens indhold

SkoledelSocial indsats
• Understøttende undervisning og aflastning i 6 lektioner ugentligt ved læreruddannet læringskonsulent, og derudover ved behov (ture, frikvarterer etc.), som ellers kan være svært at dække ind med kendte voksne.

• Udvidet skole/hjem-samarbejde med tilbud samtaler hver 3. måned.

• Fast kontaktperson og tæt samarbejde

• Forebyggelse og/eller nedbringelse af skolefravær

• Faglig sparring til skolen med lærere med erfaring med støtte til elever med særlige udfordringer

• Bidrag med særligt undervisningsmateriale

• Halvårlige faglige test af eleven
• Læringskonsulenten er fast støtte-kontaktperson med et socialt og fagligt sigte samt tovholder på indsatsen – denne del er 4 timer, som også sækker dokumentation og samarbejdsmøder. Fokus for den sociale indsats kan være mestringsstrategier, social tænkning og træning, samtaler om hvordan eleven har det hjemme, hjælp til morgenrutiner, støtte til socialkontakt i fritiden, praktikforløb mm., og tager udgangspunkt i handleplan.

• Udarbejdelse af faglig og social statusbeskrivelse (første gang efter 3 måneder, herefter halvårligt), som gennemgås med eleven og familien hvis muligt, status indeholder bl.a. evaluering af mål og beskrivelser af den faglige og sociale progression.

• Deltagelse i opfølgningsmøder, netværksmøder mm.

• Tilbud om deltagelse i sociale ferieaktiviteter i sommer-, efterårs- og vinterferie sammen med Backspins andre elever.

• Mulighed for tilkøb af familiekonsulent.

 

Skoleflexens faser
Skoleflexens indhold kan overordnet deles ind i 3 faser. De 3 faser kan variere i både længde og indhold alt efter behovet i den enkelte sag.

 

Fase 1Fase 2Fase 3
• Relationsarbejde
• Observation
• Kendskab til klasse og skole
• Målsætning
• Faglige tests
• Miljøtilpasning
• Faglig sparring
• Psykoedukation
• Skriftlig status og møder
• Evaluering af indsatsen
• Fremtidige behov

 

Uddybende beskrivelser af faserne

Fase 1
I skoleflexens fase 1 er det særligt opbygningen af en god relation mellem eleven og læringskonsulenten, der er i fokus. Læringskonsulenten vil stille og roligt komme ind på livet af eleven for at sikre, at eleven også er med i samarbejdet. I denne fase kan læringskonsulenten også tilbyde noget anderledes til eleven f.eks. at lave en walk-and-talk med eleven i undervisningen eller sidde 1-1 med eleven. Læringskonsulenten vil også have et ekstra fokus på at observere eleven i undervisningen, i frikvartererne og dynamikkerne i klassen.

 

Fase 2
I fase 2 bliver arbejdet og samarbejdet med elev, lærere og klasse mere konkret. Udgangspunktet for indsatsen er de mål, som findes i handleplanen, men i fase 2 vil læringskonsulenten i samarbejde med forældre og skolen udvikle delmål, som danner rammen for de konkrete tiltag, der skal afprøves i den kommende tid. I fase 2 bliver eleven testet i dansk (læseprøve, sætningslæseprøve og staveprøve) og matematik. I fase 2 kommer læringskonsulenten med forslag til miljøtilpasning, faglige tiltag og fungerer som en sparringspartner for lærerteamet i det daglige.

 

Fase 3
I fase 3 evalueres der på effekten af den overordnede indsats og de enkelte tiltag i forhold til de opstillede mål – både fra handleplanen og de løbende delmål. Det vurderes om eleven fortsat har brug for indsatsen, og derfor søge genbevilling, eller om forløbet skal afsluttes. Hvis indsatsen afsluttes, udarbejder læringskonsulenten en afsluttende status, der kan være grundlag for skolens videre arbejde med eleven.

 

Valg af produkt
Vi behandler hver henvendelse individuelt, og går i dialog om behovene i den aktuelle sag. Oplever vi, at vi har iværksat en forkert indsats i forhold til opgaven, går vi tilbage til henviser og tager dialogen igen.

 

Metodevalg
I Backspin er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med børn og unge, og specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således, at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag.
I forløbet sættes en fælles retning ud fra de individuelle behov, og herudfra arbejdes med specifikke terapeutiske og pædagogiske tilgange og metoder. I Backspin arbejder vi eksempelvis metodisk med Low Arousal, social thinking, metakognitive metoder, autisme pædagogik, ACT m.m.

 

Dokumentation og kommunikation
Backspin ønsker en tydelig kommunikation og en høj grad af transparens, således at fokus mellem Backspin og kommunale samarbejdspartnere bygger på tillid og er i tæt samarbejde.
Vi forpligter os således til at deltage i statusmøde hver 3.-6. måned, og vi leverer forud for mødet et statusskriv. Derudover skriver vi en afslutningsrapport efter endt forløb, som beskriver forløb, reflekterer over succesfulde metoder og munder ud i en anbefaling af, hvad den individuelle elev kunne have glæde af, for at øge sin trivsel og vedligeholde sit fremmøde i skolen.