Hjem 5 Skoletrivsel 5 Tilbageslusningsflex

Tilbageslusningsflex

 

En tilbageslusningsflex henvender sig til børn og unge, der ønskes tilbage i almenskole fra dagbehandlingsskole, men som stadig har et stort special- og socialpædagogisk støttebehov. Med den fornødne hjælp og støtte kan det muliggøres, at eleven trygt inkluderes i almenskolen og samtidig tilegner sig kompetencer og strategier til fremadrettet at kunne trives i skolen både fagligt og socialt. Der kan være mange forskellige udfordringer forbundet med skiftet fra dagbehandlingsskole til almenskole, og uanset hvilke er det nærmest altid muligt at give den rette støtte og påvirke årsagerne til glæde for elevens trivsel, udvikling og fremmøde i den almene skole.

 

Definition af målgruppen

Målgruppen er elever, der har haft en skolegang på en dagbehandlingsskole, men med faglig – og social støtte vurderes klar til at indgå på en almen skole. De er aldersmæssigt mellem 7-18 år gamle, og kan have følelsesmæssige og/eller sociale problemstillinger eventuelt med forskellige typer af diagnoser.

 

Indhold

Hos Backspin tilbyder vi:

  • En fast læreruddannet støtte-kontaktperson under hele forløbet
  • Fokus på at indsluse eleven i det faglige og sociale fællesskab i almenskolen
  • Superviseret personale: Personalet modtager sags- og faglig supervision gennem hele forløbet
  • En erfaring med både dagbehandlingsskoler, specialskoler og almenområdet. Vi har derfor et bredt kendskab til de mulige faldgrupper og udfordringer, som parterne kan møde i indslusningsperioden. Dette er vi specialiseret i at tage højde for.
  • En læringskonsulent der både bygger bro mellem specialenheden, hjemmet og almenskolen. Vi skaber tryghed og tillid hele vejen rundt, så indslusningen bliver en positiv oplevelse for alle parter i forløbet. Vi ved, at tryghed, trivsel og positive oplevelser giver bedre chancer for, at eleven kan præstere godt både fagligt og socialt, og derved styrkes motivationen for videre uddannelse i fremtiden.
  • Sundhedsfaglig støtte. Idet Backspin er en del af Behandlingsskolerne, vil vores sundhedsfaglige personale støtte og vejlede i overgangen fra dagbehandling til almenområdet. Det kan være ift. Medicinvejledning, hvor lærerteamet har brug for at blive klædt på til at kunne være opmærksom på elevens trivsel. Det aftales med den enkelte skole og det enkelte lærerteam.
  • Rådgivning og vejledning til lærerteamet omkring eleven, samt psykoedukation til forældre og elev, såfremt der er behov for det eller behovet opstår.

Backspin er under hele forløbet i tæt kontakt med hjemmet og forvaltningen om elevens faglige og sociale trivsel. Backspins læringskonsulenter har alle en læreruddannelse samt en bred erfaring med specialområdet og elever med særlige behov. Læringskonsulenten fungerer som brobygger mellem hjemmet og almenskolen.

Backspins personale kan være til rådighed på en anden måde end klasseteamet, eksempelvis telefonisk, også på skæve tidspunkter. Vi går desuden ind og støtter i brugen af aula, til gavn for skole, forældre og elev.

Vi ved at tryghed, trivsel og positive oplevelser giver større chancer for, at barnet kan præstere godt både fagligt og socialt, og derved styrker motivationen for videre uddannelse i fremtiden.

 

Oversigt over faserne

Indholdet i faserne kan altid tilpasses den enkelte elevs behov og skal ses som et fleksibelt tilbud til både eleven, hjemmet og skolen. Beskrivelsen tager udgangspunkt i en indsats hvor der kan laves overlevering fra dagbehandlingsskolen. Såfremt eleven er indskrevet i en af Behandlingsskolernes Dagbehandlingsskoler vil Backspins personale møde eleven på afgivende skole og personalet fra dagbehandlingsskolen har mulighed for at komme med på almen skolen.

FaseIndholdVarighedAntal timer
1. fase• Afdækning af elevens situation på Dagbehandlingsskolen
• Faglige test af eleven
• Opstart af samarbejde med lærere på almen skole
• Opstartsmøde for elev og forældre på almen skole
• Deltagelse i skolemøder
• Relationsdannelse og faglig og social støtte i skolen, med mulighed for ene-undervisning i Backspin i opstartsfasen
• Psykoedukation af lærerteam
• Vejledning ved sundhedsfagligt personale
6 måneder12 lektioner i klassen ugentligt
8 timers socialfaglig indsats, med kontakt til hjemmet, støtte-kontaktpersonsfunktion, hvor der også er mulighed for at mødes 1:1, herunder vejledning, dokumentation af indsats
2. fase• Støtte i klassen
• Workshop for klassen eller lærere i almenskolen
• Intensivt arbejde med mål fra handleplan
• Arbejde på tilknytning til fritidstilbud
4 måneder6 lektioner i klassen ugentligt
4 timers socialfaglig indsats, med kontakt til hjemmet, støtte-kontaktpersonsfunktion, hvor der også er mulighed for at mødes 1:1, herunder vejledning, dokumentation af indsats
3. fase• Støtte i klassen
• Evaluering af indsatsen
• Skriftlig status af indsatsen
2 måneder6 lektioner i klassen ugentligt
4 timers socialfaglig indsats, med kontakt til hjemmet, støtte-kontaktpersonsfunktion, hvor der også er mulighed for at mødes 1:1, herunder vejledning, dokumentation af indsats

 

Uddybende beskrivelse af faserne

I TilbageslusningsFlex’ens opstart er det særligt opbygningen af en god relation mellem eleven og læringskonsulenten, der er i fokus. Læringskonsulenten vil stille og roligt danne en tryg relation til eleven og hjemmet for at sikre, at de også er med i samarbejdet. Det er vigtigt, at relationsarbejdet begynder i elevens vante rammer i eksisterende skoletilbud, da det er her læringskonsulenten bliver klogere på hvordan eleven arbejder bedst, og hvad der udfordrer. Læringskonsulenten inddrager de nuværende læreres viden samt elev- og behandlingsplan, og det udvidede skole-hjem-samarbejde med forældrene starter. Læringskonsulenten begynder det indledende samarbejde med den nye skole. Eleven besøger sin nye skole og der kan laves en faglig afdækning af eleven, hvis dette ønskes.

 

Eleven starter på sin nye skole. Læringskonsulenten laver i samarbejde med den nye skole et opstartsprogram, som sikrer at eleven får de bedste muligheder for at blive inkluderet fagligt og socialt. Sammen med den nye skole laves der faglige og sociale delmål, som ligger i forlængelse af de overordnede mål fra handleplanen. Læringskonsulenten støtter eleven fagligt og socialt i skolen og fungerer som sparringspartner for lærerteamet. Behandlingsskolernes sundhedsfaglige personale er til rådighed for medincinvejledning. Dette gøres for at støtte elevens trivsel både i skolen, hjemmet og i fritiden.

 

Der arbejdes intensivt med handleplansmålene og delmålene i et tæt samarbejde mellem skolen, hjemmet og læringskonsulenten. Læringskonsulenten støtter eleven i undervisningen og fungerer som tovholder på indsatsen og sørger for inddragelse af relevante instanser fx skolens ressourcecenter, UU-vejleder etc. Læringskonsulenten kan byde ind med nye tiltag på skolen som fx trivselsforløb for klassen eller workshops for lærerteamet. Læringskonsulenten er i tæt kontakt med forældrene, og støtter hjemmet i etablering af nye aktiviteter i fritiden.

 

I fase 3 støtter læringskonsulenten fortsat eleven i klassen, fagligt og socialt. Der evalueres på effekten af den overordnede indsats og de enkelte tiltag i forhold til de opstillede mål – både fra handleplanen og de løbende delmål. Det vurderes om eleven fortsat vil have gavn af særlig støtte i skolen. Støtten kan være fortsat tilbageslusningsflex, en skoleflex eller en BUF-flex. Hvis samarbejdet afsluttes, udarbejder læringskonsulenten en afsluttende status, der kan danne grundlag for skolens videre arbejde med eleven.

 

Valget af produkt

Tilgangen til den enkelte elev beror på en individuel vurdering, og vi går i dialog om behovene i den aktuelle sag. Oplever vi, at der er iværksat en forkert indsats i forhold til eleven, går vi tilbage til henviser og tager dialogen igen.

 

Metodevalg

I Backspin er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med børn og unge, og ofte specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag. Vores læringskonsulenter arbejder med udgangspunkt i en bred specialpædagogisk indsigt, og vælger de metoder, der tilgodeser den enkelte elev – det kunne fx være ’Social Thinking’, ’Low Arousal, den systemisk narrative tilgang hvor vi kigger på eleven som en del af et større system, der skal tages hensyn til og navigeres efter. Vi tager udgangspunkt i at møde eleven i dennes zone for nærmeste udvikling, hvor vi har særligt fokus på mestringsforventning, motivation og kravtilpasning/kravkapacitet.

 

Dokumentation og kommunikation

Backspin ønsker en tydelig kommunikation og en høj grad af transparens, således at fokus mellem Backspin og kommunale samarbejdspartnere bygger på tillid.

Vi forpligter os således til at deltage i statusmøde hver 3. måned, og vi leverer forud for mødet et statusskriv. Derudover skriver vi en afslutningsrapport efter endt forløb, som beskriver forløb, reflekterer over succesfulde metoder og munder ud i en anbefaling af, hvad eleven kunne have glæde af, for at øge sin trivsel og vedligeholde sit stabile fremmøde i skolen.