Hjem 5 Skolevægring 5 Trivselsforløb

Skoletrivsel

 

Forløbsbeskrivelse

Backspins trivselsforløb henvender sig til børn og unge, der af forskellige årsager har svært ved at holde et stabilt fremmøde i deres skole og udviser tegn på mistrivsel. Det er næsten altid muligt at identificere de bagvedliggende årsager til fraværet og mistrivslen, og derefter arbejde med at påvirke årsagerne til glæde for den unges trivsel, udvikling og fremmøde.

Afhængigt af årsagerne og den enkeltes situation, kan det give mening med forskellige typer af indsatser. Vi har erfaring med at arbejde helhedsorienteret på forskellige måder afhængigt af eleven og familiens situation. Derfor kommer trivselsforløbet i 3 forskellige grader, så det bedst muligt sikres, at den enkelte får netop den indsats, som vedkommende vil profitere af – ikke mere og ikke mindre.
Forløbsbeskrivelse
I Backspin & Selvværds trivselsforløb henvender interventionerne sig til børn og unge, der af forskellige årsager har svært ved at holde et stabilt fremmøde i deres lokale skole og udviser tegn på mistrivsel. Det er nærmest altid muligt at identificere de bagvedliggende årsager til fraværet og mistrivslen, og derefter arbejde med at påvirke årsagerne til glæde for den unges trivsel, udvikling og fremmøde.

Afhængigt af årsagerne og den enkeltes situation, kan det give mening med forskellige typer af indsatser. Vi har erfaring med at arbejde helhedsorienteret på forskellige måder afhængigt af eleven og familiens situation. Derfor kommer trivselsforløbet i 3 forskellige grader, så det sikres bedst muligt, at den enkelte får netop den indsats, som vedkommende vil profitere af – ikke mere og ikke mindre.

 

Definition af målgruppen
Målgruppen er elever i mistrivsel og med skolefravær i bekymrende grad. De er aldersmæssigt 8-18 år, tilhører normalområdet med eventuel skolestøtte, og kan have følelsesmæssige og/eller sociale problemstillinger eventuelt med forskellige typer af diagnoser.

 

Interventionstyperne

Trivselssamtaler
Hos Backspin tilbyder vi trivselssamtaler til børn og unge (8–18 år), som har behov for at opnå indsigt i deres egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd. En del børn og unge som henvises til os, beskriver at de ofte oplever at føle sig anderledes og har udfordringer i det sociale samspil, som påvirker deres trivsel og udvikling. Nogle børn isolerer sig og bliver ensomme, andre børn udvikler uhensigtsmæssig adfærd. Det kan påvirke disse børn og unges udvikling og kan resultere i dårligt selvværd, uhensigtsmæssige handlemønstre eller adfærd, skolefravær og mistrivsel.
Forløbet tager afsæt i den enkeltes personlighedsprofil og hvor formålet er at blive mere opmærksom på styrker og svagheder, og hvordan man kan lære at fungere med disse og udvikle mere hensigtsmæssige strategier. Vi vil typisk komme omkring potentialer, sensitivitet og sårbarhed, familie og venskaber, evt. psykoedukation om diagnoser, skole, planlægning, stress, søvn, hverdagsstrategier, identitet og udvikling, kost, drømme om fremtiden etc. Ud fra den enkeltes behov, men med fokus på at overvinde trivselsbarrierer og øge motivation.
Samtalerne er af 50 minutters varighed.

 

Familiekonsulent
I Backspins familiekonsulent-indsats arbejdes der ud fra en systemisk og samarbejdende tilgang og forløbet tilpasset den samlede families behov og udfordringer, hvor styrker og ressourcer danner grundlag for den udvikling. Forløbet tager afsæt i familiens aktuelle situation med fokus på vejledning i forhold til barnets personlighedsprofil, og hvilke strategier og pædagogiske metoder der kan være relevante for barnets trivsel og udvikling.

 

Kontaktpædagog
Som en del af den forebyggende indsats vil det i mange tilfælde være relevant at tilknytte en kontaktpædagog i trivselsforløbet, for at sikre progression i udviklingen. Barnet/den unge får tildelt sin egen voksen, som er aktivt lyttende og en tydelig rollemodel, som kan støtte barnet i at øve de nødvendige mestrings- og hverdagsstrategier. I relationen er der fokus på et godt match mellem kontaktpædagog og barn, og består i samtaler og aktiviteter, som motiverer til deltagelse. Derudover målrettes indsatsen specielt de områder hvor barnet har behov for støtte f.eks. til at komme i skole, deltage i fællesskaber, fritidsaktiviteter etc.
Der er mulighed for at tilknytte en lærer frem for en kontaktpædagog, såfremt der er bekymring for barnets faglige trivsel.

 

Valg af indsats
Vi behandler hver henvendelse individuelt, og går i dialog med henviser om behovet i den aktuelle sag. Oplever vi, at vi har iværksat en forkert indsats i forhold til opgaven, går vi tilbage til henviser og tager dialogen. Det kan blive nødvendigt at vælge en større indsats, efter forløbets opstart, ved at bekymringsgraden er ændret.
Til opfølgningsmødet efter 3 måneder vurderes det i fællesskab om indsatsen er tilstrækkelig for at kunne opnå de opstillede mål. Vi forpligter os gensidigt til, at indsatsens omfang ændres ift. Barnets behov, såfremt det er nødvendigt.

 

Metodevalg
I Backspin er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med børn og unge, og ofte specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag.
I Backspin arbejder vi eksempelvis metodisk med social thinking, metakognitive metoder, autisme pædagogik, ACT m.m..

 

Dokumentation og kommunikation
Backspin ønsker en tydelig kommunikation og en høj grad af transparens, således at fokus mellem Backspin og kommunale samarbejdspartnere bygger på tillid og er i tæt samarbejde.
Vi forpligter os således på at deltage i statusmøder, opfølgningsmøder, netværksmøder etc. Vi leverer forud for opfølgningsmøder et statusskriv. Hvis der foreligger en handleplan, er familieindsatsens mål i overensstemmelse med denne. Derudover skriver vi en afslutningsrapport efter endt forløb, som beskriver forløb, reflekterer over succesfulde metoder og munder ud i en anbefaling af, hvad det individuelle barn kunne have glæde af, for at øge sin trivsel og vedligeholde sit fremmøde i skolen. Vi arbejder med Feedback Informed Treatment (FIT) som dialog- og evalueringsredskab med henblik på at sikre at indsatsen er hjælpsom og effektiv.