Gruppeforløb

Personligt Udviklingsforløb (PUF)

 

Forløbsbeskrivelse
I Backspins Gruppeforløb henvender indsatsen sig til børn og unge, der af forskellige årsager har svært ved at begå sig socialt, har lavt selvværd, udviser tegn på mistrivsel og/eller har uhensigtsmæssig adfærd. Det er nærmest altid muligt at identificere de bagvedliggende årsager til fx skolefravær og mistrivsel.
Vi har et samarbejde med elevens skole, hvor vi har løbende samtaler med fokus på erfaringsudveksling og fælles strategier samt på elevens udvikling og trivsel socialt såvel som fagligt.
Vi har desuden løbende kommunikation med elevens familie, hvor vi kan rådgive og udvikle strategier i fællesskab med og i forhold til familiens ønsker og behov.
Vi samarbejder deslige med andre potentielle samarbejdspartnere, som eksempelvis kan være fritidshjem/klubpædagoger, fritidsinteressenter o. lign.

Afhængigt af årsagerne og den enkeltes situation, kan det give mening med forskellige typer af indsatser. Vi har erfaring med at arbejde helhedsorienteret på forskellige måder afhængigt af eleven og familiens situation.

 

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge i mistrivsel i større eller mindre grad, hvor mange oplever at føle sig ensomme, have lavt selvværd, keder sig, har problemadfærd etc. De er aldersmæssigt 8-18 år og kan have følelsesmæssige og/eller sociale problemstillinger, eventuelt med forskellige typer af diagnoser.

 

Forløbets indhold
Som en del af den forebyggende indsats er eleven tilknyttet en fast kontaktpædagog i det personlige udviklingsforløb, for at sikre progression i udviklingen. Eleven får tildelt sin egen voksen, som er aktivt lyttende og en tydelig rollemodel, som kan støtte eleven i at øve de nødvendige mestrings- og hverdagsstrategier. I relationen er der fokus på et godt match mellem kontaktpædagog og barn, og består i samtaler og aktiviteter, som motiverer til deltagelse i fællesskaber. Derudover målrettes indsatsen specielt de områder hvor barnet har behov for støtte f.eks. til at komme i skole, deltage i fællesskaber, fritidsaktiviteter etc.

I et Personligt udviklingsforløb i Backspin er eleven med i en gruppe på 6 elever to dage om ugen. Man bliver hentet i bil af sin kontaktpædagog ved skolen eller hjemmet ved skoledagens afslutning, typisk mellem kl. 14:15 – 14:45. Når alle elever på holdet er samlet op, kører man samlet til en planlagt aktivitet. Efter endt aktivitet bliver eleverne kørt hjem af den faste kontaktpædagog. Hjemkomsttiden ligger typisk mellem 17:15 – 17:45. Én dag hver anden uge afslutter vi dagen, efter aktivitet, med at være sammen til aftenspisning. Vi er fælles om at planlægge, købe ind til og tilberede et måltid, som vi har et socialt og forpligtende fællesskab omkring. Efter en dag med aftenspisning vil hjemkomsttiden være omkring kl. 19:30.
Vi bruger udover fællesskabet i vores planlagte aktiviteter også individuelle og gruppebaserede samtaler som ramme og arena for det pædagogiske udviklingsarbejde.

 

Aktiviteter
I Backspins Personlige udviklingsforløb arbejder vi med en bred vifte af aktiviteter. Vi prøver flere forskellige aktiviteter af, og vi vender ofte tilbage til velkendte aktiviteter, hvilket er med til at placere eleverne i et forløb, som giver dem en oplevelse af, at de udvikler sig og en fornemmelse af, at kunne noget de ikke kunne før.
Vi har aftaler med forskellige sportsforeninger, hvor vi har afgrænsede forløb ude i foreningerne, hvor vores børn og unge kan få mulighed for at prøve forskellige aktiviteter af i en ikke-segregerende ramme.

Vi lægger i Backspin vægt på, at vi også har aktiviteter, der har til formål at træne vores deltagere i at agere i det offentlige rum via social tænkning. Det vil i praksis sige, at vi er opmærksomme på, at vi i hverdagen laver aktiviteter, som rent fysisk er placeret på offentlige steder, hvor der er andre mennesker. Det er eksempelvis en kanalrundfart, frisbeegolf i offentlig park, en tur i biografen eller på restaurant og andet. Vi har et mangeårigt samarbejde med Smørum Golfklub, hvor der altid er andre mennesker omkring vores elever, og der er en høj grad af opmærksomhed på omgivelser, etikette og uskrevne regler i golfklubber.

 

Visitation
Vi behandler hver henvendelse individuelt, og går i dialog med henviser om behovet i den aktuelle sag. Oplever vi, at vi har iværksat en forkert indsats i forhold til opgaven, går vi tilbage til henviser og tager dialogen.

 

Metodevalg
I Backspin er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med børn og unge, og ofte specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag.
I Backspin arbejder vi eksempelvis metodisk med social tænkning i gruppen.
Vi arbejder med vores målgruppe baseret på relationer og hjælp til forandring og udvikling herigennem. Relationen skaber en ramme for at udvikle sociale kompetencer. Formålet er at støtte den unge i at udvikle sig i den unges nærmeste udviklingszone. Dette gør vi ved at skabe et trygt rum, både fysisk og mentalt. Vi arbejder med en imødekommende, fordomsfri og åben tilgang med fokus på at være anerkendende og empatisk. Vi har altid fokus på ressourcer og styrkesider. Vi arbejder tålmodigt – venter på, at den unge også selv kommer med ønsker til forandring uden at presse for meget på. På denne måde findes motivationen til forandring også i den unge selv, og så er vi der til at hjælpe på vej.

 

Dokumentation og kommunikation
Backspin ønsker en tydelig kommunikation og en høj grad af transparens, således at fokus mellem Backspin og kommunale samarbejdspartnere bygger på tillid og er i tæt samarbejde.
Vi forpligter os således på at deltage i statusmøder, opfølgningsmøder, netværksmøder etc. Vi leverer forud for opfølgningsmøder et statusskriv. Hvis der foreligger en handleplan, er familieindsatsens mål i overensstemmelse med denne. Derudover skriver vi en afslutningsrapport efter endt forløb, som beskriver forløb, reflekterer over succesfulde metoder og munder ud i en anbefaling af, hvad det individuelle barn kunne have glæde af, for at øge sin trivsel og vedligeholde sit fremmøde i skolen. Vi arbejder med Feedback Informed Treatment (FIT) som dialog- og evalueringsredskab med henblik på at sikre at indsatsen er hjælpsom og effektiv.