Hjem 5 Fritid- og aktivitetstilbud 5 Kontaktpersonsforløb

Kontaktpersonsforløb

 

Forløbsbeskrivelse

I Backspins kontaktpersonsforløb henvender interventionerne sig til børn og unge, der af forskellige årsager viser tegn på mistrivsel, manglende udvikling, faglig progression etc. Det er nærmest altid muligt at identificere de bagvedliggende årsager til mistrivslen, og derefter arbejde med at påvirke årsagerne til glæde for elevens udvikling og trivsel.

I kontaktpersons-forløbet arbejder vi med et fokus på, at en god relationsdannelse kan skabe rum for en tryg udviklingsproces. Vi tager den unge i hånden og støtter gennem personlige og sociale læringsprocesser med det formål at give eleven en tro på, at de kan blive aktører i eget liv.

Afhængigt af årsagerne og den enkeltes situation, kan det give mening med forskellige typer af indsatser. Vi har erfaring med at arbejde helhedsorienteret på forskellige måder, afhængigt af elevens og familiens situation, hvorfor vi også har forløb som er målrettet familieforløb, selvforståelsesforløb gruppeforløb, mentorforløb, skoleflex etc.

 

Definition af målgruppen

Målgruppen er børn og unge, der har brug for en ekstra voksen i deres hverdag. Forløbet er til de børn og unge, som har brug for en ressourceperson der kan agere som talerør for dem, som kan støtte dem i svære hverdagssituationer og snakke med dem om eventuelle udfordringer i alle deres tilknyttede arenaer. Problematikkerne kan være forskellige og eksempelvis ensomhed, social isolation, problemadfærd og konfliktsøgende adfærd, sociale forhold i hjemmet m.m.

De er aldersmæssigt 8-18 år, og kan have følelsesmæssige og/eller sociale problemstillinger eventuelt med forskellige typer af diagnoser.

 

Interventionstype

I kontaktpersonsforløbet går vi samarbejdende ind og støtter den enkelte elev med en anerkendende og relationel tilgang, for herved at kunne etablere et skabe et trygt og tillidsfuld rum. Vi agerer støttepersoner, der i hverdagen kan hjælpe eleven med råd, vejledninger og strategier til at få skabt et meningsfuldt liv med trivsel og mestring i højsæde.

Vi samarbejder med elevens skole, fritidsklub-/aktivitet og støtter og ledsager hvor det giver mening og dér hvor behovet er.

 

Valg af indsats

Vi behandler hver henvendelse individuelt, og går i dialog med henviser om behovet i den aktuelle sag. Oplever vi, at vi har iværksat en forkert indsats i forhold til opgaven, går vi tilbage til henviser og tager dialogen.

 

Metodevalg

I Backspin er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med børn og unge, og ofte specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag.

I Backspin arbejder vi eksempelvis metodisk med social thinking med fokus på socialfærdighedstræning af en bedre forståelse af egen og andres adfærdsdynamikker samt handlekompetencer, metakognitive metoder, autisme pædagogik, ACT m.m. Dette for at skabe bedst mulig ramme og struktur for det enkelte individ i deres hverdag.

I kontaktpersonsforløbet vil vi også benytte stilladsering som pædagogisk redskab. Dette til at opbygge en støtte omkring eleven til at udvikle et selvstændigt jeg. Det handler om at styrke den enkelte til at kunne hjælpes med at bevæge sig fra afhængighed til uafhængighed samt foregribe en negativ udvikling så de opnår at få følelsen af at kunne lykkedes.

 

Dokumentation og kommunikation

Backspin ønsker en tydelig kommunikation og en høj grad af transparens, således at fokus mellem Backspin og kommunale samarbejdspartnere bygger på tillid og er i tæt samarbejde.

Vi forpligter os således på at deltage i statusmøder, opfølgningsmøder, netværksmøder etc. Vi leverer forud for opfølgningsmøder et statusskriv. Hvis der foreligger en handleplan, er familieindsatsens mål i overensstemmelse med denne. Derudover skriver vi en afslutningsrapport efter endt forløb, som beskriver forløb, reflekterer over succesfulde metoder og munder ud i en anbefaling af, hvad det individuelle barn kunne have glæde af, for at øge sin trivsel og vedligeholde sit fremmøde i skolen. Vi arbejder med Feedback Informed Treatment (FIT) som dialog- og evalueringsredskab med henblik på at sikre at indsatsen er hjælpsom og effektiv.