Familieforløb

 

Forløbsbeskrivelse

I Backspins familieforløb henvender interventionerne sig til familier, hvor børn i familien af forskellige årsager udviser tegn på mistrivsel. Det er nærmest altid muligt at identificere de bagvedliggende årsager og problematikker, og ud fra dette etablere et familieterapeutisk forløb med rådgivning og vejledning for at sikre elevens trivsel og udvikling. I familierne ses ofte et behov for rådgivning og sparring og et behov for at få støtte til at bryde uhensigtsmæssige mønstre, som kan være indgroet over længere eller kortere tid. Afhængigt af årsagerne og den enkelte familie og elevs situation, kan det give mening med forskellige typer af indsatser.

Vi har erfaring med at arbejde helhedsorienteret på forskellige måder, afhængigt af eleven og familiens situation, hvorfor vi også har forløb som specifikt er målrettet eleven, fx selvforståelsesforløb, gruppeforløb eller kontaktperson.

 

Definition af målgruppen

Målgruppen er familier med børn og unge i mistrivsel i bekymrende grad. De er aldersmæssigt 4-18 år og kan have følelsesmæssige og/eller sociale problemstillinger eventuelt med forskellige typer af diagnoser.

 

Valg af indsats

Vi behandler hver henvendelse individuelt, og går i dialog med henviser om behovet i den aktuelle sag. Oplever vi, at vi har iværksat en forkert indsats i forhold til opgaven, går vi tilbage til henviser og tager dialogen.

 

Metodevalg

I Backspin er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med familier, børn og unge, og ofte specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag. Vi indgår i det familieterapeutiske felt ud fra en systemisk narrativ forståelse og med en anerkendende tilgang til familierne, hvorfor samarbejdende familieterapi er afgørende. Familierne vejledes og støttes til at arbejde med mål, hvor den samarbejdende familieterapi anviser muligheder frem for begrænsninger. I forløbet sættes en fælles retning ud fra de individuelle behov, og herudfra arbejdes med specifikke terapeutiske og pædagogiske tilgange og metoder. I Backspin arbejder vi eksempelvis metodisk med Low Arousal, social thinking, metakognitive metoder, autisme pædagogik, ACT m.m.

 

Dokumentation og kommunikation

Backspin ønsker en tydelig kommunikation og en høj grad af transparens, således at fokus mellem Backspin og kommunale samarbejdspartnere bygger på tillid og er i tæt samarbejde.

Vi forpligter os således på at deltage i statusmøder, opfølgningsmøder, netværksmøder etc. Vi leverer forud for opfølgningsmøder et statusskriv. Hvis der foreligger en handleplan, er familieindsatsens mål i overensstemmelse med denne. Derudover skriver vi en afslutningsrapport efter endt forløb, som beskriver forløb, reflekterer over succesfulde metoder og munder ud i en anbefaling af, hvad det individuelle barn kunne have glæde af, for at øge sin trivsel og vedligeholde sit fremmøde i skolen. Vi arbejder med Feedback Informed Treatment (FIT) som dialog- og evalueringsredskab med henblik på at sikre, at indsatsen er hjælpsom og effektiv.